Beleidsdocument PvKW

Beleidsdocument

Platform van Kerken Woudenberg

 

Versie: maart 2015

 

 1. INLEIDING
  • Een Platform van Kerken Woudenberg

In 2007 werd het initiatief genomen tot oprichting van een samenwerkingsorgaan waarin de in Woudenberg aanwezige kerken participeren, waarbij als uitgangspunt diende: de plaats van de kerk in de Woudenbergse samenleving zo kernachtig mogelijk te duiden richting diverse organen, in het bijzonder de burgerlijke overheid.

 

De deelnemende kerken zijn vertegenwoordigd door hun gemeenten/parochie (in willekeurige volgorde):

 

 • De Hersteld Hervormde Gemeente (Hersteld Hervormde Kerk)
 • De Hervormde Gemeente Woudenberg (Protestantse Kerk in Nederland)
 • De Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland
 • Evangeliegemeente “Nieuw Leven”
 • De Parochie Sint Maarten, locatie H. Catherina (Rooms-Katholiekekerk)
 • De Protestantse Gemeente “De Voorhof” (Protestantse Kerk in Nederland)
 • De Grace Christian Fellowship – Evangelische Genade Gemeente
 • De Nederlandse Patiënten vereniging
 • Bundeling van krachten noodzakelijk

Vanwege de plaats van de kerk in de gemeente Woudenberg (naar verhouding met het landelijke gemiddelde is de bevolking van Woudenberg kerkelijk meelevend) is bij de meeste kerken duidelijk het gevoel aanwezig, hoe verbrokkeld en gescheiden ook, de diaconale taak van de kerk meer inhoud te geven dan thans het geval is. Daarnaast zijn een aantal politiek-maatschappelijke ontwikkelingen die dat extra gestimuleerd hebben. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), waarbij de rijksoverheid van de burgerlijke gemeente meer verantwoordelijkheid verlangt, is daarvoor het begin geweest. Binnen de Wmo is duidelijk sprake van diaconale taakvelden, en ook landelijk zien we de tendens dat diaconieën daar een rol in willen spelen.

De gemeente is ook op zoek naar een gesprekspartner die alle kerken vertegenwoordigt.

 

 • Bestaande verschillen respecteren

De bij 1.1. genoemde deelnemende kerkgenootschappen realiseren het belang van het bundelen van krachten richting de burgerlijke gemeente. Dat er verschillen zijn tussen de kerkgenootschappen is evident; dat neemt echter niet weg dat dit in de onderlinge verhoudingen geen bezwaar zal en mag opleveren. We willen die verschillen respecteren.

 

 • Namen

Het Platform van Kerken heeft vanaf de datum van oprichting een voorzitter en een secretaris welke o.a. de vergaderingen voorbereiden, te weten:

Voorzitter:         De heer A. Aalberts

Secretariaat:     De heer W.F. Jurgens

 

De kerken worden per 1 april 2011 vertegenwoordigd door de volgende personen:

 • Dhr. A. Aalberts   (Hersteld Hervormde Gemeente)
 • Dhr. M. de Roos   (Hervormde Gemeente dorpskerk)
 • Dhr. C. van Vlastuin   (Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland)
 • De Oudste van de gemeente   (Evangeliegemeente “Nieuw Leven”)
 • Dhr. W.F. Jurgens   (Parochie Sint Maarten, locatie H. Catherina)
 • Mw. G. Thiescheffer   (De Protestantse Gemeente “De Voorhof”)
 • Dhr. F. Hoogenraad   (De Grace Christian Fellowship – Evangelische Genade Gemeente)
 • Dhr. R. Moerdijk   (Nederlandse Patiënten Vereniging)

         

 1. DE BIJBEL ALS BRON

 

 • Bijbelse opdracht

Wij zien samenwerking tussen de kerkgenootschappen ook als een Bijbelse opdracht; daarbij leggen we als platform vooral het accent op de diaconale opdracht. Diaconale zorg omvat vanuit de Bijbelse opdracht meer dan het opvangen van financiële tekorten. Overal waar mensen gebrek lijden – door welke oorzaak dan ook – ligt voor de kerken een diaconale taak. Deze taak beperkt zich bovendien niet tot de eigen christelijke gemeente. Bewogen diaconaat kan een middel zijn om niet- of randkerkelijk gelovigen in aanraking te brengen met (het verlossingswerk van) de Heere Jezus Christus, zoals beschreven in het Nieuwe Testament. Overigens is diaconaat ook in het Oude Testament een belangrijke zaak. Dat blijkt onder andere uit de wetten gericht op armenzorg en de vele voorbeelden van hulp in de praktijk. Een mooi voorbeeld staat in Deuteronomium 24:19: “Wanneer gij uw oogst op uw akker afgeoogst, en een garf op den akker vergeten zult hebben, zo zult gij niet wederkeren, om die op te nemen; voor den vreemdeling, voor den wees en voor de weduwe zal zij zijn; opdat u de HEERE, uw God, zegene, in al het werk uwer handen.” Of wel, Wanneer u bij de graanoogst op de akker een schoof vergeet, mag u niet teruggaan om die op te halen. Laat hem achter voor de vreemdelingen, weduwen en wezen. De HEER, uw God, zal u erom zegenen in alles wat u onderneemt. Diaconaat is een voluit Bijbelse zaak.

 

 • Betrokkenheid op wie?

De vraag dient zich aan: op wie zijn wij als Platform van Kerken Woudenberg betrokken?  En bij wie niet (of minder)? De Bijbel geeft hierover in de brief aan de Galaten onderricht, als er in hoofdstuk 6 vers 10 staat geschreven: “Zo dan, terwijl wij tijd hebben, laat ons goed doen aan allen, maar meest aan de huisgenoten des geloofs.” Of wel, laten we dus, in de tijd die ons nog rest, voor iedereen het goede doen, vooral voor onze geloofsgenoten. Het geeft ons de opdracht dat we de eerste zorg moeten verlenen aan hen die ons het meest nabij zijn. Maar dat betekent niet dat anderen geen zorg zullen ontvangen. Integendeel. Voor het Platform van Kerken Woudenberg zijn 5 lagen van nabijheid zichtbaar, waarbij niet alle lagen onze verantwoordelijkheid zijn.

 

Het hart

Het individuele gemeentelid/ gemeentegezin in nood

Cirkel 1  

Leden van de eigen kerkelijke gemeente, leden van die gemeenten in Woudenberg die met ons verbonden zijn.

Cirkel 2  

Inwoners van het eigen dorp en haar omgeving

Cirkel 3  

Landelijke verbanden met wie we in leer en leven verbonden zijn

Cirkel 4

De wereld met al haar noden

 

Daarbij is het goed om te zien dat deze cirkels niet op zichzelf staan maar dat er lijnen te trekken zijn vanuit de eigen gemeente naar cirkels daarbuiten en van buiten naar de kerken.

 

 1. HET HEDEN

 

 • Het heden

Het Platform van Kerken Woudenberg wil een belangrijke bijdrage leveren aan de totstandkoming en uitwerking van diverse zaken die zich thans en in de toekomst af zullen gaan spelen binnen de burgerlijke gemeente Woudenberg, zoals nu de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

 

Er zullen prioriteiten dienen te worden gesteld, die mede zullen worden bepaald door het (actuele- en toekomstige-) politiek-maatschappelijke krachtenveld. Het beleidsplan dient dan ook vooral te worden gezien als een overzicht van de diverse maatschappelijke terreinen, waarop het Platform de belangen van de in paragraaf 2.2. genoemde groepen de komende jaren wenst te behartigen binnen de burgerlijke gemeente Woudenberg.

 

Vanuit de burgerlijke gemeente is er een Wmo-adviesraad in het leven geroepen, waarin 2 leden vanuit het Platform zitting hebben. Deze leden communiceren daar waar nodig en toepasbaar met het Platform door middel van schriftelijke verslagen van de Adviesraad en desgewenst mondelinge toelichting. Deze ontwikkelingen worden besproken op de vergaderingen van het Platform. Belangrijk is om op te merken dat de leden van de Wmo-adviesraad hun eigen verantwoording hebben, maar “gevoed” willen worden vanuit het platform.

 

 1. LIJNEN NAAR DE TOEKOMST

 

 • De Toekomst

De toekomst in kaart brengen is voor de mens niet mogelijk, laat staan voor een burgerlijke gemeente. Toch zijn er echter ontwikkelingen in de samenleving zichtbaar die gevolgen in de toekomst zullen hebben. Ook op het gebied van diaconaat en ook voor het Platform van Kerken Woudenberg. Enkele zichtbare trends zijn waar te nemen zoals:

 

4.1.1. Vergrijzing: de gemiddelde leeftijd van de bevolking neemt nog steeds toe, terwijl het geboortecijfer afneemt. Dat heeft tot gevolg dat het aantal ouderen zowel procentueel als absoluut toeneemt. Veel van deze ouderen hebben door een variatie aan oorzaken een bescheiden netwerk van familie vrienden en kennissen.

 • Vereenzaming: door toenemende jachtigheid en een grotere economische druk om zoveel mogelijk betaald werk te verrichten, de kleinere gezinsomvang van de afgelopen 5 decennia en de toegenomen mobiliteit (de kinderen wonen verder weg) neemt het aantal eenzame mensen toe. Dit betreft niet alleen ouderen, maar zeker ook jongeren die door diverse oorzaken weinig sociale contacten hebben. Bij dit proces spelen ook de massamedia een rol.
 • Organisatie van de Zorg: de overheid organiseert de zorg op een andere wijze dan voorheen. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is hier een voorbeeld van. Er komen (weer) meer verantwoordelijkheden bij de individuele burger te liggen. Verantwoordelijkheden die niet iedereen, zeker de zwakkere in de samenleving, aankan. Daarnaast neemt ook de complexiteit van de regelgeving toe. In de Wmo komt er een extra belasting te liggen bij mantelzorgers.
 • Jongerenproblematiek: steeds meer jongeren groeien op in een instabiele gezinssituatie. Hoofdoorzaak hiervan is het grote aantal echtscheidingen, afnemende sociale controle, groepsdruk en de ik-gerichtheid in de maatschappij. Gevolg is in veel gevallen gebrek aan warmte, begeleiding en liefde in de thuissituatie. Deze jongeren vertonen meer dan gemiddeld ‘heftig’ gedrag, wat zich ondermeer uit in drankmisbruik en drugsgebruik, hangen op straat en soms vandalisme en geweld.
 • Voedselbank Voedselbanken in Nederland zijn ontstaan, nadat er maatschappelijk druk is ontstaan door het vernietigen van voedsel overschotten. Doordat mensen door persoonlijke omstandigheden en door regelgeving van de overheid niet in staat zijn zichzelf en hun gezin van de minimale voedselvoorziening te kunnen voorzien. Het Platform van Kerken Woudenberg heeft zich aangesloten bij de voedselbank “Voedsel Focus Amersfoort” en verzorgt onder strikte voorwaarden de voedselvoorziening aan inwoners van Woudenberg die daarvoor in aanmerking komen. Voor de uitvoering en vrijwilligers zal hiervoor een beroep op het Platform van Kerken Woudenberg worden gedaan. Daarvoor zal gezocht worden naar financiële middelen bij het noodhulpfonds van de gezamenlijke kerken in Woudenberg.
 1. PRAKTISCH

Het Platform van Kerken Woudenberg probeert bovenstaande zaken op de volgende wijze vorm te geven.

 

 • Taken en verantwoordelijkheden
  • Relatie met Wmo-adviesraad: Het Platform wil als een klankbord functioneren voor de, vanuit het platform voorgedragen, leden van de Wmo-adviesraad. Het wordt door die leden voorzien van de benodigde informatie m.b.t. de zaken die spelen binnen de commissie. Het platform kan ervoor kiezen om deze taak, afhankelijk van het onderwerp, bij een of meer leden van het platform neer te leggen.
  • Relatie met achterban: De individuele leden zijn verantwoordelijk voor het communiceren met de kerkelijke gemeente die zij vertegenwoordigen.
  • Diaconale samenwerking: Daar waar mogelijk en gewenst worden zaken die met de eigen diaconale taken van de vertegenwoordigde kerkelijke gemeenten te maken hebben, gedeeld. Om te voorkomen dat er enerzijds overlap ontstaat, en anderzijds er ook spreiding van de aandacht is.
 • Vergaderingen

Het platform komt minimaal 3 keer per jaar bij elkaar, en in afstemming met de afgevaardigde leden van de Wmo-adviesraad wordt de agenda vastgesteld. Streven daarbij is dat de leden van het platform de beschikbare tijd ook efficiënt kunnen gebruiken. Dat proberen we te bereiken door sommige onderwerpen door één lid te laten voorbereiden, en dat zou ook gedaan kunnen worden door een lid van de Wmo-adviescommissie.

Van de vergaderingen worden verslagen gemaakt. Deze verslagen zijn in ieder geval voor leden van de kerkelijke gemeenten openbaar zolang daarmee geen privacy geschonden wordt.